Webová prezentace MS Strážov

Provozní řád MS Strážov

Nepostradatelný dokument pro fungování MS Strážov.

Preambule

Provozní řád je vnitřním prováděcím předpisem ke Stanovám MS, která byla registrována MV ČR 14.8.1992.

Členství

Členem se může stát vlastník loveckého lístku řádně pojištěný na výkon práva myslivosti. Zápisné je stanoveno ve výši Kč 5 000.- a je nevratné. Členský podíl, který se skládá při vstupu, činí Kč 700,- a při zániku členství se vrací.

Přijímání členů MS

Čekatel členství musí splnit následující podmínky

 1. Vybudovat krmné zařízení dle požadavku MS, jeho umístění určí myslivecký hospodář.
 2. Vybudovat lovecké zařízení dle požadavku MS. Schválí komise stanovená výborem.
 3. Vlastnit lovecky upotřebitelného psa. Nebude-li tato podmínka v den přijetí splněna - bude člen zařazen do pořadníku.V případě potřeby MS je daný člen povinen pořídit si lovecky upotřebitelného psa nebo štěně . V případě zakoupení štěněte musí loveckou upotřebitelnost splnit do stáří 3 let.
 4. Zkušební doba se stanovuje na 24 měsíců od odsouhlasení čekatelství na členské schůzi.Do této doby se může započítávat doba přípravy na myslivecké zkoušky.Ve výjimečných případech může být lhůta zkrácena na návrh výboru a schválena členskou schůzi, minimálně 12 měsíců (lesnické vzdělání minimálně na středoškolské úrovni). Ve zkušební době se kandidát zúčastňuje všech akcí MS, nepodílí se na rozdělení přebytku hospodaření (zvěřina).

O přijetí je možno hlasovat na nejbližší členské schůzi po uplynutí zkušební doby a po celkovém zhodnocení činností kandidáta v MS.

Čestné členství

Člen, který ze zdravotních důvodů již nežádá o prodloužení platného loveckého lístku a byl členem MS minimálně 10 let a chce-li, může být naším čestným členem. Bude zván na slavnostní a poslední leče.

Životní jubilea

Člen při dožití 65, 70, 75-ti atd. věku obdrží od MS věcný dar v hodnotě cca Kč 1 000,-. V případě 50, 60-ti let bude věcný dar předán pouze při společné oslavě. Při první vlastní svatbě a prvé svatbě dětí má člen nárok na l ks srnčí zvěře. V případě první vlastní svatby obdrží ještě věcný dar v hodnotě 1000,-- Kč. Je morální povinností se zúčastňovat mysliveckého plesu. Kdo se nezúčastní, zaplatí vstupné. Účastník plesu vstupné neplatí. Služba u vchodu vyžaduje společenský oděv – jinak vstup není možný.

Záznam průběhu členské schůze nebo výborové schůze na elektronická média je možný pouze po předchozím odsouhlasení tohoto orgánu.

Organizační činnost

Nejvyšším orgánem MS je členská schůze, která se koná minimálně 4 x ročně. Termíny a místa konání budou určena dopředu na výroční členské schůzi. Pozvání bude zajištěno minimálně 8 dní před konáním čl. schůze a to písemně nebo jinou vhodnou formou (SMS, e-mail). O případných změnách má možnost rozhodnout výbor MS.

Účast na členských schůzích je pro všechny členy povinná, neúčast na schůzi je třeba omluvit s odůvodněním předsedovi nebo jednateli MS.

Narušování průběhu schůze a neukázněné vystupování může být předmětem jednání výboru, popřípadě výbor MS může neukázněného člena okamžitě vykázat ze schůze.

Výbor MS je volen na období 5 let. Skládá se z  9 volených členů –předseda,místopředseda,jednatel, myslivecký hospodář, finanční hospodář, kynolog, kulturní, zapisovatel a další členové. Výbor je výkonným orgánem sdružení, řídí činnost MS mezi členskými schůzemi. Provádí usnesení členské schůze . Výborovou schůzi svolává předseda, popřípadě místopředseda, výbor je usnášení schopný za přítomnosti alespoň poloviny členů. K přijetí návrhu je třeba souhlas většiny přítomných členů výboru. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který ověřují pověření členové. O své činnosti předkládá výbor zprávy na členské schůzi.

MS směrem ven zastupuje : předseda ( místopředseda), myslivecký hospodář, jednatel. Razítka MS Strážov vlastní (evidence dle čísel): předseda, jednatel, myslivecký hospodář, finanční hospodář, kulturní referent.

 • Podpisové právo (statutární zástupce): předseda + jednatel
 • Podpisové právo – výkazy : předseda + myslivecký hospodář
 • Podpisové právo – finance :předseda + finanční hospodář

Náplň činnosti jednotlivých členů výboru

Předseda
svolává a vede výborové a členské schůze, koordinuje práci členů výboru, připravuje plán práce, statutárně zastupuje MS, připravuje a podepisuje smlouvy. Schvaluje a archivuje výkazy, plány lovu. Podepisuje společně s mysl. hospodářem povolenky, dohlíží na dodržování právních předpisů pro výkon myslivosti. Navrhuje případné sankce při nedodržování předpisů výborové schůzi.
Místopředseda
zastupuje v nepřítomnosti předsedu, ověřuje zápisy z výborových a členských schůzí, vede evidenci brigádnických hodin, vyhodnocuje brigádnickou činnost. Vede evidenci vyznamenání členů.
Finanční hospodář
vede veškerou agendu, která se týká finančních operací MS v pokladní knize. Sestavuje a předkládá přiznání daní z příjmů. Vede seznam členů a spravuje členské podíly. Na výborových a členských schůzích informuje členy o stavu pokladny a účtu. Má uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti za finanční prostředky.
Myslivecký hospodář
náplň a pravomoce jsou dány zákonem a příslušnými vyhláškami -odpovídá za myslivecké hospodaření v honitbě, vydává a s předsedou podepisuje povolenky , archivuje staré. Kontroluje ulovenou zvěř, její označení plombou, vede evidenci plomb, organizuje dosledy a dohledávky v honitbě. Předkládá výboru plán společných loveckých akcí. Eviduje veškerou ulovenou zvěř a rozhoduje o jejím rozdělení dle členské schůze mezi členy, požaduje předložení loveckého lístku, kontroluje povolenky k lovu a doklady o povinném pojištění při společných a individuálních lovech. Vede evidenci střelných zbraní členů MS. Kontroluje základní povinnosti členů, schvaluje výstavbu loveckých a krmných zařízení, zpracovává a odevzdává statistická hlášení. Navrhuje případné sankce výboru.
Jednatel
ověřuje zápis z výborových a členských schůzí, archivuje zápisy z členských a výborových schůzí, archivuje přijatou a odeslanou poštu, archivuje podepsané smlouvy, zajišťuje vyhotovení a rozeslání pozvánek na členské schůze, výborové schůze, společné lovecké akce. Zakládá zápisy z inventur. Na ČS provádí kontrolu zápisů z předchozích výborových a členských schůzí.
Kynolog
vede evidenci lovecky upotřebitelných psů, kontroluje a vyhodnocuje účast na společných loveckých akcí. Kontroluje upotřebitelnost loveckých psů (kopie dokladů o úspěšném vykonání zkoušky z výkonu). Řídí veškerou činnost týkající se lovecké kynologie ( seznamuje členy s termíny svodů, zkoušek,výstav,….)
Kulturní referent
vede evidenci životních výročí členů, zajišťuje organizaci kulturních akcí ( poslední leč, myslivecký bál, zájezdy, gratulace k životnímu výročí, občerstvení,…).
Zapisovatel
pořizuje zápis ze schůze (výborové i členské ), zajišťuje jeho ověření u pověřených členů výboru, namnožení a distribuci členům výboru ( do 15 dnů po dané schůzi).
Člen výboru
pokud nemá přidělený úsek činnosti, pracuje podle pokynů předsedy MS
Revizní komise
je kontrolním orgánem sdružení. Je volena členskou schůzí na období 5 let, které je odpovědna ze své činnosti. Revizní komise je tří členná. Jejími členy nemohou být členové výboru ani myslivecké stráž a osoby jim blízké ( vymezení dle trestního zákona). Předseda revizní komise je volen členy komise, má právo účastnit se jednání výboru s hlasem poradním. Revizní komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření sdružení, ze své činnosti předkládá členské schůzi zprávu.
Předseda revizní komise
provádí kontrolu veškeré činnosti MS. Touto kontrolou pověřuje členy RK. Má právo účastnit se výborových schůzí s hlasem poradním. Na schůzích výboru předkládá návrhy na odstranění nedostatků v práci MS. Seznamuje členy na členských schůzích s výsledky činnosti RK. Provádí se členy RK inventuru majetku MS, z které pořizuje zápis. S výsledky inventur seznamuje členy na členské schůzi. Zápis archivuje, kopie předá předsedovi a jednateli.
Člen revizní komise
pracuje dle pokynů předsedy RK, podává podněty na odstranění nedostatků v práci MS předsedovi RK, účastní se jednání RK.

V organizačních činnosti jsou dále oblasti ,která mají určitá specifika, kde odpovídající osoba nemusí být ( pokud bude zvolena tak může) členem výboru MS.

Střelecký referent
odpovídá za provoz střelnice, dodržování provozního řádu střelnice, dodržování právních předpisů v oblasti užívání střelných zbraní. Vede evidenci střeleb, navrhuje termíny střeleb. Vypracovává rozpis střeleb, seznamuje členy se střeleckými akcemi mimo sdružení. Organizuje střelecké soutěže, vede evidenci zásob holubů. Odpovídá za provoz a údržbu vrhačky. Vede provozní deník střelnice. Na pozvání nebo vlastní žádost se může účastnit výborových schůzí, nemá hlasovací právo. Dle potřeby může vznést požadavek na konání brigády na střelnici. Žádosti směřovat k jednateli.
Správce chaty
odpovídá za provoz a vybavení „Lovecké chaty“ (úklid,vybavení,..). V případě potřeby může vznést požadavek na brigádu (úklid okolo chaty, zajištění paliva, údržba). Požadavek směřovat na místopředsedu MS. Tato funkce se může vykonávat souběžně s jinou funkcí výboru, s výjimkou předsedy, jednatele a mysliveckého hospodáře.
Správce skladu
odpovídá za provoz skladu a chladícího boxu. Přijímá a vydává krmiva dle pokynů hospodáře. Vede evidenci uskladněného krmiva a materiálu. Vykupuje zvěřinu dle pokynů myslivecké hospodáře. Prodává zvěřinu dle pokynů myslivecké a finančního hospodáře, popřípadě předsedy (při nejasnosti rozhoduje předseda). Vede evidenci spotřebované energie, předává podklady pro vyúčtování finančnímu hospodáři. Své požadavky (brigády na opravu, atd.) vznáší směrem k výboru – místopředseda MS.
Myslivecká stráž
povinnosti a práva myslivecké stráže jsou dány příslušným zákonem. Na daných úsecích provádí kontrolu přikrmování, asanaci krmných zařízení, organizují opravy mysliveckých zařízení, organizují společné brigády v úsecích, sčítání zvěře. V případě zjištěných nedostatků zajistí nápravu. Vše řeší ve spolupráci s mysliveckým hospodářem. Na pozvání nebo vlastní žádost se může účastnit výborové schůze, nemá hlasovací právo.
Náhradníci do výboru
2 členové, kteří se umístili na 10 a 11 místě v počtu hlasů při volbě do výboru. Mohou se účastnit na pozvání výboru, nemají hlasovací právo, spolupracují s kulturním referentem.

Střelectví

Za provoz střelnice – dodržování schváleného provozního řádu ,právních předpisů střeleb-odpovídá střelecký referent.

Cvičné střelby, v případě zájmu, se mohou konat každou první neděli v měsíci, ale jen za účasti členů MS ( na VČS bude členům předložen rozpis možných termínů cvičných střeleb a akcí na střelnici MS). Poplatek za holuba je dvě koruny.

Členům MS, kteří se účastní střeleckých soutěží mimo naše MS, se prvním třem nejlepším proplácí startovné.

Automatická vrhačka je uskladněna ve skladě v Božtěšicich.

Činnost v oblasti střelectví řídí střelecký referent v úzké spolupráci s členy , kteří se aktivně účastní střeleckých akcí .

Zásady pro lovecky upotřebitelné psy

 1. Nákup štěňat MS poskytne členovi příspěvek na nákup štěněte ve výši 2.000,- Kč po složení lovecké upotřebitelnosti. Pes nesmí být min. 5 let prodán. Při vystoupení či vyloučení člena v tomto období je povinnost tento příspěvek vrátit.
 2. Příspěvek na celoroční držení psa Velká plemena 700,- Kč Malá plemena 350,- Kč

Při neomluvené neúčasti na nátlačce - 20% odečteno z ročního příspěvku.

V případě, že má pes VZ zvyšuje se příspěvek o 200,- Kč

V případě, že má pes BZ zvyšuje se příspěvek o 250,- Kč.

Finanční odměna za složení zkoušek

Typ zkoušek Výše náhrady
Lesní 400,-Kč
Nornické 200,-Kč
Honičské 600,-Kč
Barvářské (předběžné nebo individuální) 800,-Kč
Podzimní 400,-Kč
Všestranné 1.600,-Kč

Po osmi letech stáří psa bude vyzván další člen z pořadníku dle potřeby MS.

Lovecká chata

Za provoz zodpovídá správce lovecké chaty. Chatu lze pro různé společenské akce zapůjčit.

 • Členu MS (případně manželu, manželce) za poplatek Kč 100.-
 • Jiné organizaci, či fyzické osobě za poplatek Kč 500.-

Chata se předává ve stavu v jakém byla zapůjčena. Půjčování schvaluje výbor. V mimořádných případech předseda a kulturní referent.

Sklad Božtěšice

Za provoz skladu zodpovídá správce skladu. Chladírnu pro chlazení potravin je možné pronajmout:

 1. Členům za spotřebovanou energii dle platného sazebníku.
 2. Nečlenům dle bodu l/ + Kč 100,- denní paušál.

Postupovat dle přednosti:

 • MS
 • Člen
 • Ostatní

Péče o zvěř

Přikrmování zvěře

 • každý člen pečuje o přidělené zařízení v stanoveném úseku, včetně údržby
 • seno si každý člen zajišťuje individuálně
 • minerální liz (kamenná sůl) zajišťuje MS
 • jádro (oves) do množství 2q si zajistí člen individuálně,

Člen ve věku 70-ti let a více požádá-li o to, nemusí krmit a nebude mít žádné krmné zařízení. Ze zdravotních důvodů může být věková hranice snížena individuálně při opodstatněné žádosti člena a odsouhlasení členské schůze.

Krmná sezóna pro krmelce je od 01.10. do 31.03. následujícího roku. V případě sněhové pokrývky po datu 31.03. a polí s řepkou, krmná sezóna prodloužena do 30.04..

Termín 01.10.-31.03. (30.04) platí pro jadrná krmiva. Počátek zakládání sena do krmelců je s prvním sněhem.

Minerální liz musí mít zvěř celoročně. Zavážení obilného odpadu do krmelišť od 01.09. – 31.03. následujícího roku.

Jelikož přikrmování zvěře je jednou ze základních povinností člena (ne-li nejhlavnější) budou krmná zařízení kontrolována. Při zjištění déle trvajících nedostatků budou vyvozeny důsledky dle stanov. Kontroly budou vždy v neděli.

Ozdravné akce

 • každý člen je povinný účastnit se podávání léčiv zvěři dle pokynu mysliveckého hospodáře

Péče o zařízení sloužící zvěři

 • údržbu krmelců ( zásypů) zajišťuje člen individuálně
 • údržbu krmelišť zajišťuje materiálově MS , prací členové spadající pod příslušnou mysliveckou stráž ( každá stráž jedno krmeliště).
 • údržbu bažantnice zajišťuje MS
 • v případě odchovu bažantů krmivo (případná léčiva) zajišťuje MS, přikrmování členové dle rozpisu,který stanoví myslivecký hospodář.

Vyčištění a asanace krmných zařízení

 • vyčištění a asanace krmelců do 30.04., zajistí u svých zařízení každý člen individuálně
 • vyčištění a asanace okolí krmeliště zajistí příslušná myslivecká stráž s členy, kteří pod ní spadají do 30.4.
 • vyčištění, asanaci a přípravu bažantnice zajistí členové dle rozpisu stanoveném mysliveckým hospodářem (dle příslušnosti pro krmení).

Kontrola vyčištění a asanace krmelců, zásypů a krmelišť bude prováděna 01.05..

Bažantnice

 • za provoz odpovídá myslivecký hospodář s příslušnou mysliveckou stráží
 • rozpis služeb provádí myslivecký hospodář
 • nákup krmení, léčiv a minerálních přísad zajišťuje MS
 • údržby a asanace dle předchozích bodů

Kulturní činnost

Oblast kulturní činnosti řídí kulturní referent ve spolupráci s ostatními členy MS.

Společně zajišťují organizaci společných kulturních akcí ( bál, poslední leč, oslavy, zájezdy, aj. ..).

Úhrada škod

Při škodách způsobených provozováním myslivosti ručí dle zákona členové MS společně a nerozdílně.

Pro úhradu škod je vytvořen „Fond škod“, do kterého každý člen na ČS v měsíci květnu uhradí částku, jejíž výši stanoví VČS v daném roce. Minimální výše příspěvku člena do fondu je 200,-Kč/ročně.

Pro posouzení škod písemně hlášených MS, je vytvořena komise ve složení :

 • předseda
 • finanční hospodář
 • myslivecký hospodář
 • předseda revizní komise

Při posouzení výše škody musí být na místě minimálně 2 členové komise. Z jednání je veden zápis v deníku. Podepsat ho musí všichni přítomní. Vedení zápisu viz. metodika. Zápisy archivuje předseda.

Brigády pro MS

Účast je povinná pro každého člena do věku 60 let. Budou svolávány podle pracovního rozsahu 8 dní předem. U každé svolané skupiny bude určen vedoucí, který provede jmenný seznam zúčastněných a tento předá k zapsání do evidence. Určený člen pracovní skupiny může být zastoupen dalším čle­nem, avšak účast na brigádě bude zapsána na původního člena. Neúčast na brigádě pro MS - omlouvá pouze nemoc. Při opakované neúčasti více jak dvakrát bude postupováno dle stanov.

Společné brigády

V případě vyhlášení společné brigády (vždy dva termíny) mimo MS (I. Víteňská, Obecní úřad apod.) jsou povinné. V případě neúčasti - uhradí člen do pokladny MS částku rovnající se 150 % výdělku připadajícího na l člena v průměru.

Zástřelné

V MS bude za ulovení některé zvěře vypláceno zástřelné: - liška, lišče (odevzdaná) - 100,-Kč

Věcné náhrady

Při použití dopravního prostředku, případně jiné mechanizace, ve vlastnictví členů, pro potřeby MS budou uhrazeny spotřebované PHM (dle návrhu člena) takto:

Předmět náhrady Cena
osobní automobil 3.- Kč/km
osobní automobil s vlekem 6.- Kč/km
teréní automobil v terénu 6.- Kč/km
teréní automobil s vlekem v terénu 10.- Kč/km
ostatní mechanizace dle návrhu člena

Kontrolní činnost

Na dodržování zákona a daných pravidel činnosti pro dané oblasti budou určena níže uvedená pravidla.

 • Přikrmování zvěře
 • Asanace a vyčištění krmelce
 • Asanace a vyčištění krmelišť
 • Pravidla pro lov zvěře
 • Brigády

Přikrmování zvěře

kontrola se provádí průběžně vždy v neděli. Při zjištěném opakovaném nedostatku ( dvě kontroly po sobě závada) bude člen neprodleně ústně upozorněn příslušnou mysliveckou stráží, že krmné zařízení bude po celé přikrmovací období vícekrát kontrolováno. Pokud nebude nedostatek odstraněn ani při další kontrole, bude člen písemně vyrozuměn mysliveckým hospodářem, že v případě zjištěné dalšího nedostatku v krmení bude celá záležitost projednané na nejbližším termínu výborové schůze a bude se postupovat dle stanov MS.

Každý krmelec bude za období minimálně 3x kontrolován.

Individuální kontrola se provádí v průběhu celého přikrmovacího období.

Společná kontrola- kontrola po opakovaných závadách

Kontrolu provádí :

 • individuálně – myslivecký hospodář, příslušná myslivecká stráž, předseda MS, místopředseda MS, členové revizní komise.
 • společná - myslivecký hospodář, předseda RK, předseda MS

Výše uvedení členové budou mít k dispozici seznam zařízení , která jsou přidělená jednotlivým členům.

Asanace a vyčištění krmelce

Kontrola bude prováděna 1.5. daného roku. Za kontrolu odpovídá myslivecký hospodář. Bude provedena ve všech krmelcích. Kontrola bude společná v daných skupinách. Vedoucí skupiny se bude řídit pokyny hospodáře.

Skupiny :

 1. myslivecký hospodář + člen RK
 2. předseda MS + člen RK
 3. předseda RK + člen výboru (člen, který ve výboru neodpovídá za žádnou oblast činnosti)
 4. místopředseda + člen výboru (kynolog)
 5. jednatel + člen výboru (zapisovatel)

Pět skupin = pět mysliveckých stráži. Příslušná myslivecká stráž je u dané kontroly, zavádí skupinu k určeným krmelcům.

Asanace a vyčištění krmelišť

Stejný postup jako v předchozím bodě.

Pravidla pro lov zvěře

Kontroluje a odpovídá myslivecký hospodář.

Brigády

Kontroluje místopředseda MS.

Společné lovy

Účast na společných akcí je povinná (min.80%) .

Zvěř ulovená při společných lovech (hon, nátlačka, nadháňka, při účasti tří a více lovců) náleží vždy MS. O využití rozhoduje myslivecký hospodář. Trofeje a myslivecké právo náleží střelci, pokud provede sám vývrh. Společné lovy musí být hlášeny mysliveckému hospodáři.

Na společné akce si každý člen může pozvat hosta. Nutno minimálně 8 dní předem požádat mysliveckého hospodáře o souhlas, v kladném případě vydá hospodář písemnou pozvánku. Při účasti hosta po předchozím zamítavém stanovisku mysliveckého hospodáře nebo neinformování, znamená následně pro člena, který hosta pozval, konání povinnosti honce pro společné lovy.

Psi budou označeni reflexními obojky.

Honci budou mít reflexní vesty.

Host na společném lovu je povinný dodržovat myslivecké předpisy, myslivecký řád, stanovy a provozní řád MS.

Hlášení úlovků

Všechny úlovky zvěře je člen povinný předložit ke kontrole hospodáři do 24 hodin od ulovení. Pokud není hospodář předkládá úlovek předsedovi, není-li místopředsedovi, není-li jednateli, není-li předsedovi RK. Hospodář předkládá úlovek předsedovi MS nebo předsedovi RK.

Zásady pro lov srnčí zvěře

Srnci

Odstřel srnců. I. věkovou třídy je do výše plánu lovu volný pro všechny členy. Konec oznamuje hospodář.

Po odlovení srnce I věk. třídy může člen zahájit odlov srnce II. nebo III. věkové třídy. Platnost této povolenky končí 1. srpnem běžného roku. Není-li splněn plán lovu, je odstřel volný pro všechny do naplnění plánu lovu. Konec oznamuje hospodář.

Nárok na přidělení odstřelu srnce II. a III. věkové třídy propadá členům provinilým (ti, kteří obdrželi v minulém roce na výstavě trofejí červený bod, nebo špatná preparace trofeje, či jiný postih). Případný finanční postih stanovený Okresním úřadem stanovený státní správou myslivosti hradí střelec. U červeného bodu platí omezení pouze pro II. a III. věkovou třídu. Nový držitel kulové zbraně musí nejprve odlovit srnče. Poté bude zařazen do pořadníku pro lov srnců může získat povolenku k lovu srnců.

Člen, který se dožívá jubilea 6O, 65, 7O-ti atd. let věku má nárok na přidělení povolenky III. věkové třídy včetně zvěřiny.

Srny a srnčata

Odlov je přidělován dle rozdělovníku hospodáře s pravidelnou obměnou. V případě ohrožení plánu lovu je lov volný pro všechny členy . Oznamuje hospodář.

Srnčí na díl

Srnčí zvěř na díl. Její množství se určuje na květnové členské schůzi dle schváleného plánu lovu. Její odlov musí být proveden nejpozději do 30.11. běžného roku.

Volný odstřel

Volný lov spárkaté zvěře je povolen :

 • pro všechny členy je možný pouze ze sanitárních důvodů ( zdravotní stav zvěře).
 • pro členy, kteří se neprovinili platí volný lov následujících srnců:
  • Srnec – parukář
  • Srnec – s četností výsad víc jak osmerák
  • Srnec – s počtem lodyh víc jak dvě

Zásady pro lov černé zvěře

Individuální lov

Každé liché prase patří mysliveckému sdružení (počítá se stále dál, neukončuje se s kalendářním rokem). Sele do minimální výkupní váhy patří střelci. Do pořadí se nepočítá prase ulovené v období od 1.12. do mysliveckého bálu poté střelec začíná sudým prasetem. Sele a lončák do 50 kg - zvěřinu si může ponechat střelec. Váha vyvrženého kusu (s hlavou i běhy) se ověřuje vážením u hospodáře nebo Božtěšicích. V případě, že lovec bude mít zájem i o kus těžší, než 50,- kg, může si jej ponechat za předpokladu, že váhu nad 50 kg uhradí ve výši 100 % výkupní ceny. V případě potřeby mysliveckého sdružení (bál, tombola apod.) a na pokyn mysliveckého hospodáře, je střelec povinen ulovený kus v období 1.XII. až mysliveckého bálu odevzdat. Ve všech ostatních případech zvěřina náleží mysliveckému sdružení.

Pravidla pro lov zvěře vysoké

Individuální lov zvěře vysoké platí pro členy MS Strážov

Volný odstřel podle plánu lovu a zákona.

Účastnit se volného lovu může člen MS, který v předchozích letech splnil následující podmínku a to ulovení srnce (věková třída nerozhoduje) v rámci honitby MS Strážov. Po splnění této podmínky se může v dalším období účastnit volného individuálního lovu.

Nárok na odstřel jelena propadá členům provinilým ti, kteří obdrželi v minulém roce na výstavě trofejí červený bod a špatnou preparaci trofeje.

Tento provozní řád byl schválen na členské schůzi dne 28. října 2006 s účinností od 1. ledna 2007. Jeho platnost je 5 let, poté možno prodloužit. Ve výjimečných případech, dle dané situace, je možné doplňky a změny dělat na základě písemného podání a projednání členskou schůzí, nejdříve však po 1 roce účinnosti.

dokument ke stažení (PDF)
dokument ke stažení (doc)
12.10.2007 18:52:48
miroslav.jirik
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one